>> >>
Статут ПАДАП
Кодекс ПАДАП | Статут ПАДАП | Умови членства в ПАДАП | Вимоги до оформлення вступної роботи

Статут ПАДАП

СТАТУТ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ

АНАЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ»

код ЄДРПОУ 34477225

м. Київ – 2020 рік

 

1. Загальні положення.

1.1. Громадська організація «ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ АНАЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ», (далі Організація) є громадською організацією (зареєстрованою Київським міським управлінням юстиції 27 червня 2006 року за № 0133-2006 Г.О. та внесеною до ЄДР за № 1 069 120 0000 008206), яка об'єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом, вільного вибору напрямків своєї діяльності, створена та здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших законодавчих актів України та даного Статуту.

1.2. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи, створена і діє на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.3. Організація є непідприємницькою, основною метою якої не є одержання прибутку. 

1.4. Організація має статус місцевої громадської організації, що поширює свою діяльність на територію міста Києва. Організаційно-правова форма Організації - Громадська організація.

1.5. Повне найменування Організації українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ АНАЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ»;
російською мовою:
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ»;
Власна назва Організації англійською мовою: Professional association children analytical psychologists.

1.6. Скорочене найменування українською мовою: ГО «ПАДАП»;
російською мовою: ОО «ПАДАП»;
Скорочена власна назва англійською мовою: «PAChAP».

1.7. Організація набуває статус юридичної особи після державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

1.8. Організація має майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, власну символіку, печатку, штампи, іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Президією Організації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.9. Організація від свого імені вступає в правовідносини з органами державної влади й місцевого самоврядування, юридичними й фізичними особами, може здобувати права й приймати на себе зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у суді. 

 

2. Мета та напрями діяльності Громадської організації. 

2.1. Основна мета діяльності Організації полягає в об'єднанні зусиль її членів в сприянні розвитку дитячої аналітичної психології в Україні і захист їхніх загальних інтересів.

2.2. Основними напрямами діяльності Організації (в установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції) є:

- сприяння підвищенню професійного рівня фахівців в області дитячої аналітичної психології у відповідності з міжнародними стандартами;

- створення умов для формування психологічної культури населення, сприяння психологічній освіті в сфері психології дитинства;

- розповсюдження інформації про норми і стандарти психологічної практики, формування культури звернення за психологічною допомогою;

- встановлення міжнародних зв'язків з аналогічними зарубіжними організаціями.

2.3. Для досягнення мети та здійснення напрямів своєї діяльності, Організація в установленому Законом порядку:

- представляє і захищає свої законні права і професійні інтереси своїх членів при вирішенні правових, економічних і організаційних питань в державних, суспільних і наукових організаціях, у відношеннях з іншими фізичними і юридичними особами, діяльність яких пов'язана з діяльністю Організації;

- сприяє міжнародному співробітництву і обміну досвідом в сфері дитячої аналітичної психології і психотерапії, виявляє сприяння участі членів в міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах; запрошує фахівців з інших країн для обміну професійною інформацією, проведення загальних семінарів, симпозіумів, досліджень;

- проводить наукові суспільні дослідження в області дитячої психології;

- самостійно, а також разом з іншими вітчизняними та іноземними фізичними і юридичними особами може проводити конференції, семінари, симпозіуми і т. п.;

- забезпечує своїх членів необхідними видами інформації, консультативними і іншими послугами, необхідними для професійного розвитку;

- організовує навчання, інтервізійну і супервізійну підтримку для членів організації;

- формує професійну культуру і здійснює етичні стандарти,  забезпечує професійну діяльність в сфері дитячої психології і психотерапії;

- організовує благодійні лекції, круглі столи, інформаційні стенди з метою освіти і розповсюдження знань в області дитячої психології;

- здійснює редакційно-видавничу діяльність і розповсюдження літератури, інформаційних буклетів і т. д.;

- створює з числа членів Організації комітети, цільові групи для виконання актуальних задач у відповідності із статутом;

- здійснює в повному обсязі інші права юридичної особи, що відповідають статутним завданням.

Якщо здійснення будь-якого виду діяльності вимагає отримання відповідних дозволів, Організація починає цю діяльність лише після отримання таких дозволів. Організація має право реалізовувати свою мету шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями  на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом. Організація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

3. Порядок та умови набуття і припинення членства (участі) у Громадській організації. 

3.1. Організація має фіксоване індивідуальне членство. Членство в інших організаціях не заперечує членству в Організації.

3.2. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років. Засновником Організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною. Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації Організації в установленому законом порядку.

Членами Організації можуть бути громадяни України, iноземнi громадяни, особи без

громадянства, які досягли 14-рiчного віку,  розділяють статутні цілі й завдання Організації, беруть участь у її діяльності і заходах, що проводяться Організацією, вчасно та у повному обсязі сплачують вступні і періодичні членські внески, а також: 

- мають вищу спеціальну освіту (медичну, психологічну, педагогічну);

- в своїй діяльності спеціалізуються по дитячій психотерапії, консультуванню;

- мають наявність годин особистої терапії не менше 50 годин протягом року з аналітиками, які є членами або кандидатами Міжнародної асоціації аналітичної психології (IAAP)  і Міжнародної психоаналітичної асоціації (IPA);

- підтвердження подальшого продовження особистого аналізу до кількості 250 годин, при частоті аналізу 40-50 годин в рік відповідно до міжнародних стандартів аналітичної освіти;

- обов’язкове проходження супервізії, (вимагається як мінімум 25 годин супервізії дитячих випадків з супервізором,  рекомендованим Організацією).

3.3. Кандидатами в члени Організації можуть стати особи, що ознайомилися з правилами і форматом роботи Організації і зацікавлені у виконанні вимог, що подаються до кандидатів. Зацікавлена особа повинна звернутись в Організацію письмово і додати наступні документи:

- заяву про бажання брати участь в роботі Організації, із зазначенням: 

відповідності вимогам членства, 

кількості годин аналізу, аналітики і годин супервізії;

- пройти інтерв'ю з трьома членами Організації;  

- представити клінічний випадок, у розмірі 10 друкованих сторінок.  

Члени Організації розглядають надані документи  протягом двох місяців. У цей період кандидатові призначається інтерв'ю, за результатами якого приймається рішення.

Кандидат в члени Організації має право:

- отримувати інформацію про діяльність Організації;

- отримувати інформацію про навчальні програми в Україні і за кордоном;

- отримувати професійну підтримку, брати участь в роботі интервізійних і супервізійних груп.

3.4. Рішення про прийняття в Організацію членів, на підставі поданих заяв, приймає Президія Організації.

3.5. Припинення членства в Організації можливо в наступних випадках:

- у випадку добровільного виходу із членів Організації, на підставі заяви, яка подається до Президії Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах в Організації. Але це не поширюється на членів Організації, обраних на посади Президента Організації чи призначеного ним заступника. Членство в Організації зазначених посадових осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Президента чи його заступника;

- у випадку виключення за рішенням Президії Організації у зв'язку: 

зі здійсненням вчинків, що суперечать цілям і завданням діяльності Організації, а отже таких, що порочать позитивний імідж Організації, а також честь і гідність її членів; 
з відмовою члена брати участь у діяльності Організації;
з відмовою члена сплачувати членські внески. 

3.5. Розмір вступних і періодичних членських внесків визначаються Президією Організації.

3.6. Члени Організації мають право:

- приймати участь з правом ухвального голосу в зібранні Організації, обговорювати питання її діяльності;

- одержувати повну інформацію про діяльність Організації;

- вносити пропозиції в керівні органи Організації;

- обирати і бути обраним до керівних органів Організації;

- приймати участь в формуванні і реалізації програм Організації;

- піднімати питання про виключення з членів Організації тих, хто не виконує її статутних програмних задач, вимог і етичних норм;

- отримувати підтримку в своєму професійному розвитку;

- безстроково припинити членство в Організації.  Членство може бути припинене в разі труднощів при виконанні вимог Організації відносно годин аналізу (п.3.2) і статутних завдань (п.2.2) на підставі письмової заяви;

- автоматично відновити членство в Організації, при виконанні вимог, що пред'являються, на підставі письмової заяви, із зазначенням годин аналізу, аналітика і годин супервізії.

3.7. Обов'язки члена Організації: 

 • сприяти реалізації мети та завдань Організації;

 • дотримуватися положень цього Статуту;

 • дотримувати норм професійної етики, затверджених Організацією;

 • виконувати обов'язки, покладені на члена Організації, виконувати рішення Загальних зборів, Президії, Президента;

 • вчасно й у повному обсязі сплачувати членські внески;

 • не допускати у своїй діяльності вчинків, що ганьблять позитивний імідж Організації, а також честь і гідність її членів.

 

4. Порядок утворення і діяльності керівних органів Громадської організації та їх повноваження.

4.1.Структура керівних органів Організації:

назва

склад та порядок діяльності

компетенція та підпорядкуванняЗагальні збори членів

Члени ГО (їх представники)

Скликаються не рідше одного разу на рік

Вищий керівний орган ГО

Скликаються за рішенням Президії.

Мають право достроково відкликати будь-якого члена Президії за наявності об'єктивних на те причин.
Президія

Обирається кожні три роки з членів ГО в кількості  не менше чотирьох осіб

Виконавчий орган ГО

Здійснює керівництво ГО в період між загальними зборами членів ГО.

Безпосередньо підпорядкований Загальним зборам членів ГО і підзвітний Президенту. 

Роботою Президії керує  Президент.

Президент


 

Обирається кожні три роки з членів ГО

Здійснює загальне керівництво поточною діяльністю ГО.

Керує Президією ГО.

Підпорядкований загальним зборам членів ГО.


Віце-Президент

Обирається кожні три роки, з членів ГО, має першочергове право обрання на посаду Президента.

За відсутності Президента здійснює загальне керівництво поточною діяльністю ГО та керує Президією ГО. 

Підпорядкований загальним зборам членів ГО.

Секретар

Обирається кожні три роки з членів ГО.

Підпорядкований Президенту (Віце-Президенту) та зборам членів ГО.

Скарбник

Обирається кожні три роки з членів ГО.

Підпорядкований Президенту (Віце-Президенту) та зборам членів ГО.

 

4.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори членів Організації (далі – Загальні збори). 

4.3. Загальні збори Організації скликаються не рідше одного разу на рік. 

4.4. Загальні збори Організації скликаються за рішенням Президії Організації. 

4.5. Позачергові Загальні збори Організації скликаються за рішенням Президії Організації, на вимогу Президента, Ревізійної комісії, або на вимогу не менше 10% членів Організації, про що повідомляється шляхом використання засобів зв'язку. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

4.6. Загальні збори Організації уповноважені вирішувати винесені на їх розгляд питання при наявності на засіданні не менш  як 60 відсотків від загального числа присутніх членів Організації. 

4.7. Керує роботою всіх засідань Загальних зборів Організації Президент, а за його відсутності Віце-президент Організації. 

Президент, а за його відсутності Віце-президент Організації, виносить на розгляд членів, присутніх на загальних зборах, порядок денний. Після слухання доповідей по питаннях порядку денного, рішення приймаються шляхом голосування та за підсумками голосів, рішення прийняті Загальними зборами Організації протоколюються, підписуються Головою та секретарем зборів і є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами й членами Організації. 

Процедура прийняття рішень Вищим керівним органом Організації може здійснюватись методом опитування, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку.

Питання для голосування та проект рішення надсилаються (повідомляються) Президентом (а за його відсутності Віце-президентом) всім членам Організації, які повинні у 10-денний термін з дня його одержання, у письмовій формі або шляхом використання засобів зв'язку, сповістити своє рішення. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Організації, всі вони повинні бути проінформовані Президентом (а за його відсутності Віце-президентом) про прийняте рішення, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку.

4.8. До виняткової компетенції Загальних зборів Організації відноситься розгляд наступних питань, рішення по яких приймаються не менш як 3/4 голосів від загальної кількості присутніх членів на Загальних зборах:

 • визначення загальних напрямків статутної діяльності Організації;

 • затвердження програм міжнародного співробітництва Організації;

 • прийняття рішення про вступ Організації в об'єднання громадських організацій;

 • визначення кількісного складу Президії Організації, обрання (переобрання) членів Президії Організації;

 • обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії Організації;

 • затвердження змін і доповнень, що підлягають внесенню до Статуту Організації;

 • заслуховування й затвердження щорічних звітів Президії Організації;

 • заслуховування й затвердження звітів Ревізійної комісії про результати проведення щорічних або позачергових перевірок діяльності Організації;

 • саморозпуск, ліквідація й реорганізація (злиття, поділ, приєднання, перетворення) Організації;

 • відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації;

 • порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації;

 • створення Етичної комісії;

 • прийняття рішень по іншим питаннях, що виносяться на розгляд Загальних зборів Організації з ініціативи Президії Організації.

Рішення з інших питань приймаються простою більшістю присутніх членів на Загальних зборах Організації.

4.9. Президія Організації здійснює керівництво Організацією в період між Загальними зборами Організації. Президія є виконавчим органом Організації. Воно безпосередньо підпорядковано Загальним зборам і підзвітне Президенту. 

4.10. Структура і склад Президії Організації формується Загальними зборами Організації. Перший склад Президії формується Установчими зборами. 

Члени Президії Організації обираються Загальними зборами Організації строком на три роки, і можуть бути достроково відкликані лише за рішенням Загальних зборів Організації або за власним бажанням - шляхом подачі відповідних заяв до Президії Організації.

4.11. Кількісний склад Президії Організації визначається Загальними зборами Організації, однак не може бути більше п'яти чоловік у перший рік функціонування Організації та більше десяти чоловік - надалі. 

4.12. Роботою Президії Організації керує Президент Організації.

У випадку тимчасової  неможливості виконання Президентом Організації своїх обов'язків з поважних причин, його заміняє Віце-президент Організації.

4.13. Засідання Президії проводяться не менше 1 разу на квартал, скликаються Президентом з обов’язковим повідомленням усіх членів Президії про час, місце проведення засідання. 

4.14. Президія Організації правомочне ухвалювати рішення щодо питань, віднесених до його компетенції, при наявності на його засіданні не менш 50% від загальної кількості членів Президії.

4.15. Рішення на засіданнях Президії Організації з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Президії оформлюються протоколом, який підписує Президент та секретар Президії. 

4.16. До компетенції Президії Організації відносяться наступні питання:

 • прийняття нових членів та виключення  з числа членів;

 • встановлення розмірів сплати вступних і періодичних членських внесків, а також звільнення від їхньої сплати;

 • затвердження штатного розкладу Організації;

 • підготовка засідань Загальних зборів Організації;

 • затвердження символіки та іншої атрибутики Організації;

 • всі інші питання поточної діяльності Організації, що не віднесені цим Статутом до виняткової компетенції Загальних зборів Організації. 

Звіти про діяльність Президії складаються у письмовій формі та подаються Президенту  один раз в квартал, а Загальним зборам членів один раз на рік.

4.17. Президент Організації є вищою посадовою особою Організації, що обирається Загальними зборами Організації строком на три роки.

Президент Організації має право достроково покинути свій пост шляхом подачі відповідної заяви до Президії Організації. 

4.18. Президент Організації одноосібно керує поточною діяльністю Організації, керуючись чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів і Президії Організації. 

4.19. Президент Організації представляє Організацію у взаєминах з органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, державними й недержавними підприємствами, організаціями і установами, а також з фізичними особами. 

Має право одноосібного підпису документів, що видаються від імені Організації та має право розпорядження печаткою Організації. 

Президент Організації самостійно набирає співробітників Організації, укладає з ними трудові угоди і визначає розміри оплати праці та матеріальної винагороди співробітників Організації. 

4.20. Президія Організації вправі доручати Президентові Організації одноосібно ухвалювати рішення щодо деяких питань, що входять до компетенції Президії Організації. 

4.21. Президент Організації вправі самостійно розглядати і ухвалювати рішення щодо всіх оперативних питань діяльності Організації, що не входить до виняткової компетенції Загальних зборів Організації та компетенції Президії Організації, має право підпису фінансових документів, здійснює оперативне управління майном та коштами Організації.

4.22. Президент Організації підпорядкований Загальним зборам членів Організації. Звіти про поточну діяльність Організації  складаються Президентом у письмовій формі та подаються Загальним зборам членів Організації один раз на рік.

4.23. Віце-президент Організації обирається Загальними зборам Організації із числа членів Організації строком на три роки, підпорядкований Загальним зборам членів Організації. 

Віце-президент Організації виконує всі функції Президента Організації в період тимчасової неможливості, з поважних причин (відпустка, відрядження, лікарняний тощо), виконання останнім своїх службових обов'язків. 

Президент Організації вправі доручити Віце-президентові Організації виконання частини функцій, що входять в обсяг повноважень Президента Організації. 

Президія Організації також вправі давати Віце-президентові  доручення по управлінню окремими напрямками діяльності Організації, які входять в обсяг повноважень Президента Організації або стосуються компетенції Президії Організації. 

4.24. Особа може бути обрана Президентом, Віце-президентом Організації, обрана до складу Президії Організації, визначена особою, яка має право представляти Організацію для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти Організацію, за наявності її особистої згоди.

4.25. Ревізійна комісія є контрольно-ревізійним органом Організації, покликаним перевіряти дотримання Організацією її органів і посадових осіб вимог чинного законодавства України, установлених правил здійснення й документального оформлення громадськими організаціями фінансових операцій, правильності здійснення в Організації бухгалтерського, фінансового й податкового обліку.

4.26. Ревізійна комісія діє відповідно до цього Статуту та Положення про Ревізійну комісію, яке затверджується загальними зборами.

Ревізійна комісія в складі 3 чоловік обирається Загальними зборами Організації із числа членів Організації строком на три роки.

Ревізійна комісія правомочна, якщо її засідання проводились ½ кількості членів і по всім питанням порядку денного голосували одноголосно.

Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, що обирається Загальними зборами Організації із числа членів Організації строком на три роки.

До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени Президії, Президент та Віце-президент Організації. 

Дострокове переобрання членів Ревізійної комісії здійснюється з їх ініціативи або з ініціативи Загальних зборів Організації.

Ревізійна комісія проводить чергові щорічні (у грудні кожного року) перевірки діяльності Організації, а також позачергові ревізії на вимогу Загальних зборів і Президії Організації. 

Про результати проведених перевірок і ревізій, з констатацією необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень, Ревізійна комісія Організації звітує перед Загальними зборами Організації.

4.27. Рішення, дії та бездіяльність Президента та Президії Організації, можуть

бути оскаржені до Ревізійної комісії. Такі скарги розглядаються на засіданнях Ревізійної комісії протягом 30 днів з дня надходження. За результатами розгляду таких скарг Ревізійна комісія може призупиняти виконання дій чи рішень Президента та Президії Організації до проведення Загальних зборів.  Скарги на рішення, дії та бездіяльність Ревізійної комісії, в обов’язковому порядку розглядаються на найближчих Загальних зборах.

 

5. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Громадської організації та розгляду скарг

5.1. Рішення, дії та бездіяльність Президента та Президії Організації, можуть

бути оскаржені до Ревізійної комісії. Такі скарги розглядаються на засіданнях Ревізійної комісії протягом 30 днів з дня надходження. За результатами розгляду таких скарг Ревізійна комісія може призупиняти виконання дій чи рішень Президента та Президії Організації до проведення Загальних зборів.  

5.2. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Ревізійної комісії, в обов’язковому порядку розглядаються на найближчих Загальних зборах.

 

6. Кошти і майно Громадської організації. 

6.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

6.2. Організація здобуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, що надійшли від вступних і членських внесків, пожертвувані юридичними й фізичними особами, а також майно, придбане за рахунок власних коштів і на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України. 

6.3. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності, створених Організацією госпрозрахункових установ та організацій, а також заснованих  підприємств. 

6.4. Кошти і майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на своє утримання, для реалізації статутних цілей, завдань та напрямів своєї діяльності, а також на благодійні потреби. 

6.5. Забороняється розподіл отриманих Організацією доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників Організації (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших, пов’язаних з ними осіб.

6.6. У випадку саморозпуску Організації, Загальні збори Організації на останньому своєму засіданні визначають, порядок використання коштів, що залишилися після задоволення вимог кредиторів і держави, у відповідності з діючим законодавством України.

6.7. Право власності на своє майно Організація реалізує відповідно до чинного законодавства і положень цього Статуту.

6.8. Майно Організації становлять основні кошти та матеріальні цінності, відображені в самостійному балансі і бухгалтерії Організації. 

 

7. Контроль і звітність.

7.1. Організація, а також створені нею установи, організації і підприємства зобов'язані вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції й вносити в бюджет платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України. 

7.2. Державний контроль над діяльністю Організації здійснюється державними органами (органами, що здійснили легалізацію Організації,  органами прокуратури, державною податковою інспекцією, тощо) у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

7.3.  Організація у встановленому законодавством порядку подає фінансовим органам держави декларації про свої доходи і витрати. 

 

8. Відокремлені підрозділи Громадської організації.

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів членів Організації, згідно із статутом, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 

Основою Організації є її відокремлені підрозділи, які створюються за територіальним принципом (за місцем роботи, навчання чи проживання) при наявності не менше 3 чоловік. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту Організації. Відокремлені підрозділи Організації можуть мати своє Положення, якщо це передбачено статутом Організації. Положення про відокремлений підрозділ Організації містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ Організації не може суперечити законам та статуту Організації.

8.2. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації є винятковою компетенцією Загальних зборів її членів. Рішення щодо їх створення приймаються у відповідності до цього Статуту.

8.3. Відокремлені підрозділи в своїй діяльності керуються цим Статутом та Положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Президією Організації.  Відокремлені підрозділи використовують майно Організації в межах, визначених Загальними зборами та Президією Організації.

8.4. Всі відокремлені підрозділи прямо підпорядковуються Президії Організації. Рішення про припинення діяльності (закриття) відокремленого підрозділу приймається Загальними зборами членів Організації, відповідно до цього Статуту.

 

9. Порядок припинення діяльності Громадської організації.

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) і саморозпуску.

9.2. Припинення Організації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів членів Організації,  якщо за нього проголосувало  не менш як 3/4 членів Організації, або у відповідності з рішенням суду, що вступило у законну силу. 

9.3. Реорганізація Організації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації. 

9.4. Припинення Організації здійснюється, відповідно до процедури, встановленої чинним законодавством України, комісією з саморозпуску, що призначається Загальними зборами Організації або судом. 

9.5. В разі припинення Організації шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) і саморозпуску, активи, що залишилися після задоволення вимог держави і кредиторів, передаються іншій або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.6. У випадку перетворення Організації в іншу громадську організацію, а також у випадку реорганізації Організації, до знову створених юридичних осіб - правонаступників, відповідно до чинного законодавства України, переходять у повному обсязі або у відповідній частині майно, права й обов'язки Організації. 

9.7. Припинення Організації в результаті її саморозпуску або перетворення, вважається таким що відбулося з моменту внесення в єдиний державний реєстр запису про це.

 

10. Порядок оформлення документів Організації та внесення змін до статуту. 

10.1. Зміни і доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів членів  Організації і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як 3/4 голосів від загальної кількості присутніх членів на Загальних зборах та підлягають обов'язковій державній реєстрації у встановленому законом порядку.

10.2. Внесення змін до відомостей про Організацію як юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про громадські об’єднання».

10.3. Рішення уповноваженого органу управління Організації, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про Організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головуючим та секретарем Загальних зборів. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (членами), уповноваженими ними особами або Головуючим та секретарем Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами, крім випадку заснування Організації як юридичної особи).

10.4. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться його реєстраційна справа, про зміни до статуту Організації, зміни у складі керівних органів Організації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти Організацію, зміну місцезнаходження Організації.